Privacyverklaring EasyPark B.V.– EasyPark (formerly Parkmobile)

Laatst bijgewerkt: 6 November 2023 

Jouw privacy is belangrijk voor ons. We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend om je account te beheren, onze producten en diensten aan je te leveren en om je te informeren over onze producten en diensten. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer je van onze producten en diensten gebruikmaakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken..

Onze Diensten

Wij bieden systemen aan waarmee je parkeergeld kunt betalen voor parkeren op de openbare weg of in parkeergarages, en andere gerelateerde diensten. De diensten kunnen worden gebruikt via verschillende platforms en tools, waaronder mobiele apps en kentekenherkenning. Deze privacyverklaring is van toepassing op deze diensten en de hieraan gerelateerde platforms zoals aangeboden onder het merk EasyPark (formerly Parkmobile).  Graag wijzen wij u op het volgende:

Welke persoonsgegevens worden verzameld??

We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om jou de best mogelijke parkeerervaring te kunnen bieden en om je te informeren over onze producten en diensten. Sommige van deze gegevens geeft je direct, bijvoorbeeld wanneer je een account aanmaakt of een parkeeractie uitvoert in verband met je gebruik van onze diensten. Daarnaast ontvangen we bepaalde persoonsgegevens indirect via jouw apparaten, door de interactie met onze diensten (o.a. via cookies). Hierdoor kunnen we onze producten personaliseren en verbeteren.

Wanneer je bij ons een account aanmaakt, een parkeeractie uitvoert of op andere wijze van onze diensten gebruikmaakt, verwerken we de volgende gegevens, indien je die aan ons verstrekt:

 • Voor- en achternaam;

 • Aanhef (Dhr./Mevr. etc.);

 • Adres;

 • E-mailadres;

 • Telefoonnummer;

 • Betaal- en factureringsinformatie, zoals bankrekeningnummer en betaalkaart;

 • Kenteken;

 • Het merk/type en kleur van je voertuig (indien van toepassing);

 • Social media account informatie, wanneer je gebruik maakt van een social media plugin om te registreren;

 • Locatiegegevens;

 • IP-adres;

 • Telefoon-ID;

 • Parkeervergunningsgegevens (indien van toepassing)

 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing);

 • Bedrijfsregistratienummer (indien van toepassing).

Derde Partijen

We ontvangen ook informatie van derde partijen waarmee wij samenwerken. Hoewel onze partners kunnen wijzigen, zijn dit met name:

 • Publieke en private exploitanten van parkeerplaatsen en -garages, zoals gemeentes, spoorwegen, luchthavens, ziekenhuizen en universiteiten, die, indien je hebt gekozen om gebruik te maken van onze diensten, gegevens over jouw parkeeracties aan ons verstrekken, zodat wij jouw parkeertransacties kunnen faciliteren. Deze informatie bestaat uit je kenteken indien noodzakelijk voor de parkeerlocatie, parkeerlocatie, parkeertarief en de start- en stoptijd van jouw parkeeractie.

 • Parkeercontrole-instanties, zoals gemeenten, private parkeerexploitanten en hun handhavingspartners, ten behoeve van parkeerhandhaving conform het toepasselijke parkeerbeleid.

 • Automotive bedrijven (autofabrikanten) die een deel van onze diensten in combinatie met een auto aanbieden. Deze dienst registreert de start- en eindtijd van jouw parkeersessie, jouw parkeerlocatie en het parkeertarief, zodat jouw parkeersessie automatisch wordt beëindigd wanneer je wegrijdt. Dit is enkel van toepassing indien je je hebt geregistreerd voor de dienst.

 • Beheerders van parkeerapparatuur (bijv. parkeermeters) en systemen die kentekens herkennen (bijvoorbeeld in garages), zodat je parkeeractie kan worden geïdentificeerd en geregistreerd. Houd er rekening mee dat dergelijke geautomatiseerde kentekenherkenningsdiensten (ANPR) niet standaard zijn ingeschakeld; deze dienen ingeschakeld te worden via onze app of website.

 • Onze partners die de optie Auto Pay toestaan, zodat je automatisch kunt betalen na een parkeeractie op basis van automatische kentekenherkenning (ANPR) of radio-frequency identification (RFID) tag, Bluetooth, UHF tag of voertuig beacon. We ontvangen deze gegevens alleen als je je hebt aangemeld voor deze betalingsmogelijkheid via onze app, via onze website of op de betreffende locatie, zoals van toepassing.

 • Onze klanten uit de private en publieke sector, die gebruik maken van onze diensten om parkeren voor hun personeel te faciliteren. Indien je werknemer bent met een dergelijke regeling, dan ontvangen we jouw naam, of personeelsnummer, e-mailadres, telefoonnummer en kenteken van jouw werkgever, waarna je je account aan je werkgever kunt koppelen.

 • Wagenparkbeheerders (alleen voor zakelijke accounts) die ons, na toestemming van jou of jouw werkgever, informatie over de autostatus verstrekken. Deze informatie kan worden gebruikt om diensten te verlenen, zoals de automatische stopfunctionaliteit.

 • De Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW), die voertuigen registreert bij eigendomsoverdracht.

Cookies en soortgelijke technologie

Wij verzamelen bepaalde gegevens via cookies en soortgelijke technologieën (bijv. web-beacons, tags en apparaat identificatiemiddelen). Cookies zijn tekstbestanden die op je apparaat worden geplaatst om standaard internet log-informatie en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag op de website te volgen en statistische rapporten over websiteactiviteiten op te stellen. We registreren jouw interactie met onze diensten om onze website, content en diensten te verbeteren. Ons gebruik van deze technologieën en de verzamelde gegevens wordt uitgebreid beschreven in ons Cookiebeleid (URL: https://parkmobile.nl/cookie/). Je kunt je cookievoorkeuren altijd zelf via je browser-instellingen beheren.

Apparaat en locatie

Indien je deze functie hebt geactiveerd in jouw mobiele telefoon en app-instellingen, ontvangen we gegevens over jouw locatie. We gebruiken deze informatie om jouw parkeeracties te verifiëren en te faciliteren, door je bijvoorbeeld te helpen met bepalen van je parkeerlocatie en je te waarschuwen wanneer je vergeet je parkeeractie te eindigen. Via je instellingen kun je eenvoudig je voorkeuren wijzigen.

Hoe gebruiken we jouw persoonsgegevens?

We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Uitvoering van de overeenkomsten met gebruikers. Om de parkeer-gerelateerde producten en diensten van jouw keuze te leveren, verwerken we jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld om parkeertransacties te verwerken, betaling van relevante parkeerkosten te faciliteren en om je parkeerstatus met de relevante controlerende instanties te communiceren.

Klantenservice en interactie. We gebruiken jouw informatie om informatie te delen over, en je te ondersteunen in het gebruik van, onze diensten. Dit omvat het gebruik van persoonsgegevens om problemen met producten vast te stellen, verkeerde transacties te herstellen, en andere klantondersteuning gerelateerde diensten te leveren.

Klant interactie en service communicatie. We gebruiken jouw gegevens om in verband met onze dienstverlening met je te communiceren via e-mail, sms-berichten of andere elektronische media bijvoorbeeld over dienst-gerelateerde zaken, zowel als je onze diensten voor privédoeleinden gebruikt en als onze diensten via jouw werkgever voor jou beschikbaar zijn, zoals informatie over de beschikbaarheid van onze diensten, facturen, prijswijzigingen, ontwikkelingen met betrekking tot onze diensten, etc. Andere gevallen waarin wij met jou contact hebben omvatten het bevestigen van het openen van een account, parkeerherinneringsberichten, het oplossen van klachten en het vragen om deel te nemen aan een van onze enquêtes.

Marketing. We willen je graag informatie sturen die voor jou interessant kan zijn over onze producten en diensten, en die van andere bedrijven (indien je toestemming hebt gegeven om updates over onze affiliates en partner diensten te ontvangen) die voor jou interessant kunnen zijn. We communiceren met jou via e-mail, SMS of andere elektronische media. Je hebt het recht om je te allen tijde af te melden voor contact voor marketing gerelateerde doeleinden. Afhankelijk van jouw voorkeuren kun je je uitschrijven, je instellingen direct online wijzigen, of contact opnemen met onze klantenservice om dit voor jou te doen.

Veiligheid, beveiliging en beslechting van geschillen. We gebruiken jouw gegevens om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze producten, diensten en klanten te waarborgen. Zo verwerken we jouw gegevens voor het opsporen en voorkomen van fraude, diefstal en ander misbruik van onze diensten. In voorkomend geval kunnen we jouw gegevens gebruiken in het kader van geschillenbeslechting, om nakoming van de overeenkomst met je af te dwingen, om onze rechten jegens derden af te dwingen, of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden.

Wettelijke verplichtingen. We kunnen jouw informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Hieronder is begrepen gevallen waar we moeten voldoen aan verzoeken van bevoegde autoriteiten, administratieve verlichtingen en gevallen met juridische geschillen.

Verbetering en personalisering van onze producten en diensten. We gebruiken jouw persoonsgegevens om onze producten en diensten te verbeteren. Inzicht in klikgedrag en zoekresultaten op onze website kunnen ons bijvoorbeeld helpen om nieuwe productfuncties te prioriteren of deze te identificeren.

Onderhoud, ontwikkeling en incidentmanagement. Indien je problemen ondervindt met één van onze producten of diensten, kan het zijn dat we persoonsgegevens, zoals je naam, kenteken en klant-ID, moeten verwerken om het betreffende probleem op te lossen. We verwerken je persoonsgegevens ook voor sommige systeem ontwikkelingsprocessen, bijvoorbeeld wanneer we klantgegevens naar een nieuwe database overbrengen.

Uitvoering van algemene bedrijfsprocessen, intern management en managementrapportage. Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren, gebruiken we jouw persoonsgegevens voor algemene bedrijfsprocessen. We verwerken je gegevens bijvoorbeeld voor archiveringsdoeleinden, verzekeringen, managementrapportages of verwerking in relatie tot audits.

How do we use your personal data?

We only use your data for the purposes for which it was collected and, where relevant, to meet local legal obligations. We use your personal data for the following purposes:

Customer support and interaction. We use your information to provide information on, and to support you in your use of our products and services. This includes the use of personal information to diagnose product problems, rectify erroneous transactions and provide other customer support related services.

Customer engagement and service communication. We use your information to communicate with you via email, SMS text or other electronic media for instance on service-related matters, both if you use our services for private purposes and if our services have been deployed to you through your employer, such as information on the availability of our services, invoices, price changes, developments regarding our services, etc. Other instances where we engage with you include confirming the opening of an account, parking reminder messages, resolving complaints, and asking you to take part in one of our surveys.

Marketing. We would like to send you information which may be of interest to you about our products and services, and those of other companies (in so far as you have consented to receiving updates regarding our affiliate’s and partner’s services) that may be of interest to you. We communicate with you via email, SMS text or other electronic media. You have the right at any time to stop us from contacting you for marketing related purposes. Depending on your preferences, you can unsubscribe, change your settings on-line or contact our Customer Support team to do so.

Safety, security and dispute settlement. We use your details to protect the security, integrity and safety of our products, services and customers. This includes processing in the context of detecting and preventing fraud, theft and other misuse of our services. We may also use personal information in the context of dispute settlements, to enforce our agreement with you, to enforce our rights towards third parties or defend ourselves against any third party claims or allegations.

Improving and personalising our products and services. We use your personal information to improve our products and services. Clicking behaviour and search results on our website can for instance help us to prioritize or identify new product features.

Maintenance, development and incident management. If you experience issues with one of our products or services, we may need to process some of your personal information, such as your name, vehicle registration number and client ID, in order to resolve the respective issue. We may also use your personal information in relation to certain system development processes, for instance if we move customer data to a new database.

General business process execution, internal management and management reporting. To be able to run our business, we also use your personal information for general business processes. This includes processing your information for archiving, insurance and other administration related purposes, management reporting or processing in relation to audits.

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

We delen jouw persoonsgegevens met derden zoals gemeentes, exploitanten van parkeerplaatsen, leveranciers (hosting providers, klantenservice, betalingsdienstverleners en e-marketing), B2B klanten (werkgevers) en andere partners. Met wie we jouw gegevens delen is afhankelijk van je locatie en de diensten die je gebruikt. We delen jouw gegevens:

 • Voor zover nodig om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, onze diensten of onze partnerdiensten aan je te verlenen, enige gerelateerde transacties te voltooien en gerelateerde betalingen te innen, het bieden van klantondersteuning en het met jou kunnen communiceren in verband met onze diensten. Bijvoorbeeld, om betalingen en transacties te verwerken, waaronder de specifieke automatische incasso-betalingsmethode zoals geleverd door Riverty. Voor meer informatie over de gegevensverwerking van Riverty in verband met de Riverty automatische incasso-betalingsmethode en de voorafgaande risico- en transactiecontrole ’s die in dat verband worden uitgevoerd, klik hier (URL: https://documents.riverty.com/privacy_statement/checkout/nl_nl);

 • Voor parkeercontroles, waarbij we jouw parkeerstatus communiceren met de beherende instanties zoals gemeentes, exploitanten van parkeerplaatsen en hun toezichthouders. In die gevallen worden je kenteken, locatiecode en start- en eindtijd van je parkeertransactie gedeeld;

 • Voor diensten gerelateerd aan het uitgeven van parkeervergunningen (indien van toepassing). Voor dit doel kunnen we ook adresvalidatiecontroles uitvoeren bij externe bureaus om te bevestigen dat je in aanmerking komt voor dit product;

 • In gevallen waarin je ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dit te doen;

 • Als wij daartoe rechtmatig worden verzocht of verplicht zijn als gevolg van een verzoek van derde partij (zoals schade veroorzaakt in een parkeergarage) of als gevolg van wetshandhaving, bijvoorbeeld voor onderzoek naar illegale activiteiten;

 • Om in voorkomend geval onze overeenkomst met jou te handhaven. Wanneer je bijvoorbeeld niet voor je parkeeracties hebt betaald, kunnen we jouw informatie met een incassobureau of andere derde partijen delen, waaronder met Riverty. Voor meer informatie over hoe Riverty jouw gegevens verwerkt in verband met het innen van (openstaande) automatische incasso betalingen klik hier (URL: https://documents.riverty.com/privacy_statement/checkout/nl_nl);

 • Om onze rechten naar derden toe af te dwingen of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden;

 • Om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze diensten te waarborgen;

 • Met (potentiële) kopers en verkopers, of andere gelieerde partijen, in verband met een overname of fusie.

Wij bieden onze diensten als onderdeel van de PARK NOW Group en de EasyPark Group. Om onze diensten aan jou te kunnen leveren, maken wij gebruik van enkele overlappende groepsfaciliteiten, bijvoorbeeld voor databasebeheer, administratie, marketing en het voorkomen van fraude. In dit kader worden ook bepaalde persoonsgegevens gedeeld met onze gelieerde bedrijven binnen de PARK NOW Group en de EasyPark Group. Het delen van gegevens binnen de onderneming vindt uitsluitend plaats ten behoeve van onze bedrijfsactiviteiten, onze dienstverlening aan jou en zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Bijvoorbeeld, we zullen jouw persoonsgegevens uitwisselen binnen de EasyPark Group om te waarborgen dat de migratie van het merk en de app van Parkmobile naar het merk en de app van EasyPark op een soepele en efficiënte wijze wordt uitgevoerd. De overgang zal aanvankelijk worden uitgevoerd op de achtergrond, namelijk in de back-end van onze administratieve systemen, waar onze gelieerde bedrijven persoonsgegevens zullen verwerken ter ondersteuning van onze diensten. Daarna zullen wij persoonsgegevens verwerken om de gebruikerservaring van de overgang van de Parkmobile app naar de EasyPark app op een hoog niveau te houden. Parkmobile Benelux B.V. en onze gelieerde bedrijven zijn gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze uitwisselingen en (de ondersteuning van) onze diensten.

Als onderdeel van de regeling tussen Parkmobile Benelux B.V. en onze gelieerde bedrijven is Parkmobile Benelux B.V. ervoor verantwoordelijk dat je de mogelijkheid hebt om kennis te nemen van deze informatie over de verwerking van persoonsgegevens. Als je meer wilt lezen over de verwerking van persoonsgegevens door de EasyPark Group in het algemeen, lees dan het privacybeleid (URL: https://legals.easyparksystem.net/NL/privacy/en/privacy_nl_en.pdf) van EasyPark. Daarin vind je ook de contactgegevens van EasyPark’s functionaris voor gegevensbescherming. Voor vragen kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Waar worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

Voor hosting en onderhoud worden jouw persoonsgegevens opgeslagen in de Europese Unie. Jouw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt door ons personeel in Duitsland en Nederland. We kunnen ook gegevens delen met onze gelieerde ondernemingen in het kader van het voeren van ons bedrijf, het leveren van onze diensten en andere verwerkingsdoeleinden zoals uiteengezet in deze privacyverklaring. Onze aangesloten kantoren zijn gevestigd in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, België, Oostenrijk, Zwitserland en Zweden.

Voor zover wij persoonsgegevens doorgeven naar een land buiten de Europese Unie of een internationale organisatie, zien wij erop toe dat dit uitsluitend gebeurt naar die landen en organisaties die een passende bescherming van jouw gegevens en rechten waarborgen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), of indien dit anderszins is toegestaan onder de AVG.

Als je meer informatie wilt ontvangen over de door ons geïmplementeerde waarborgen, neem dan contact op met onze klantenservice (URL: https://parkmobile.nl/aanvraag-persoonsgegevens/).

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren jouw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke administratieve bewaartermijnen, moeten we bepaalde informatie gerelateerd aan jouw account (zoals een kopie van facturen) zeven jaar bewaren.

Consumenten – pay per use accounts: indien je jouw account gedurende 18 maanden niet gebruikt, markeren we deze in onze database als ‘inactief’. In dat geval maken we niet langer actief gebruik van jouw accountinformatie bijvoorbeeld om je over onze producten en diensten te informeren (voor zover je je nog niet had afgemeld voor dergelijke updates), maar houden je account gearchiveerd voor – indien van toepassing – het sturen van service berichten en om je account weer gemakkelijk te kunnen reactiveren indien je onze diensten in de toekomst weer wilt gebruiken. Je account wordt in het archief bewaarden (indien niet gereactiveerd) voor dezelfde periode als de toepasselijke wettelijke bewaartermijn.

Consumenten – abonnement account: we zullen jouw informatie verwerken gedurende de duur van het abonnement en na beëindiging van het abonnement voor zover noodzakelijk is op basis van wet- en regelgeving, beiden in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Indien je je account wilt sluiten, neem dan contact op met onze klantenservice [URL]. Na sluiten van je account zullen we al je persoonsgegevens vernietigen, zonder onredelijke vertraging, met uitzondering van informatie die we moeten bewaren op basis van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke administratieve bewaartermijnen, moeten we bepaalde informatie gerelateerd aan jouw account (kopie van facturen/bonnen) zeven jaar bewaren.

Zakelijke gebruikers: jouw geregistreerde parkeeracties worden 12 maanden na de betreffende parkeeractie verwijderd of geanonimiseerd, met uitzondering van gegevens die wij op grond van de wet moeten bewaren.

Gegevens kunnen langer worden bewaard in gevallen waarin ze worden gebruikt in verband met een juridische claim of worden gebruikt in verband met een geldige juridische procedure.

Hoe krijg ik toegang tot en beheer ik mijn persoonsgegevens?

Via jouw persoonlijke account kun je je persoonlijke gegevens rechtstreeks inzien en bewerken via https://nl.parkmobile.com/epms/clientpages/ (URL). Daar kun je ook keuzes maken over onze verzameling en ons gebruik van jouw gegevens. Zo kun je bijvoorbeeld altijd in de instellingen van je account kiezen of je al dan niet nieuwsbrieven, SMS berichten, telefonisch contact of e-mails van ons wenst te ontvangen. Hoe je deze persoonsgegevens kunt inzien of beheren, is afhankelijk van de producten en diensten die je gebruikt.

Als je bepaalde persoonsgegevens niet zelf kunt inzien, corrigeren of wissen, als je een kopie van jouw persoonsgegevens wilt of als je een verzoek voor de beperking van verwerkingen wilt of bezwaar tegen de verwring indienen, dan kun je contact opnemen met onze Helpdesk via ons webformulier (URL: https://parkmobile.nl/aanvraag-persoonsgegevens/)

We reageren binnen 30 dagen na ontvangst van dergelijke verzoeken.

Op welke wettelijke grondslag baseren jullie de verwerking van mijn persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 • Contract: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van jouw overeenkomst;

 • Gerechtvaardigd belang: i) een gerechtvaardigd commercieel belang om bepaalde persoonsgegevens te verwerken, zoals voor onze bedrijfsvoering, klantinteractie en klantenondersteuning, en de doeleinden van bepaalde vormen van direct marketing en; ii) om bepaalde accountinformatie te archiveren, zodat je jouw account in de toekomst opnieuw kunt gebruiken; of iii) als er een (ander) legitiem belang is vanuit zakelijk of veiligheidsoogpunt, zoals om fraude of misbruik van onze diensten te voorkomen, of ten behoeve van netwerk- en informatiebeveiliging van onze IT-systemen;

 • Wettelijke verplichting: de verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens of om bepaalde informatie na een politiebevel te delen voor strafrechtelijk onderzoek;

 • Taak van algemeen belang: de verwerking die noodzakelijk is om taken van openbaar belang te ondersteunen, bijvoorbeeld om parkeerwachters te helpen bij het verifiëren van de geldigheid van een parkeeractie of parkeervergunning;

 • Toestemming: wanneer je ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een verwerking, bijvoorbeeld – indien van toepassing – voor het delen van gegevens met partners voor commerciële doeleinden.

Wanneer je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je te allen tijde het recht om jouw toestemming in te trekken, door contact opnemen met onze Helpdesk via ons webformulier (URL: https://parkmobile.nl/aanvraag-persoonsgegevens/). In dat geval zullen we de betreffende verwerking van jouw gegevens beëindigen na ontvangst van je intrekking. Het intrekken van de toestemming verandert de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vόόr de intrekking daarvan niet. Wij zijn niet verplicht om verwerkingen ongedaan te maken.

Betrokkenen hebben het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van gerechtvaardigd belang. Je hebt te allen tijde het recht om op grond van jouw situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) en artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. Als je bezwaar maakt, zullen wij jouw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Vragen en klachten

Indien je vragen hebt over de wijze waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken, kun je contact opnemen via het webformulier (URL: https://parkmobile.nl/aanvraag-persoonsgegevens/). Je kunt ook contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) via dpo.nl@parkmobile.com.

Indien je het gevoel hebt dat een probleem niet afdoende is geadresseerd, heb je ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk?

EasyPark (formerly Parkmobile) is een handelsnaam van Parkmobile Benelux B.V. (waarvan de naam zal wijzigen in EasyPark B.V.) gevestigd te Herikerbergweg 102(1101 CM) Amsterdam, en geregistreerd bij het Handelsregister onder nummer 34202913. Parkmobile Benelux B.V. is onderdeel van de EasyPark Group met moedermaatschappij EasyPark AB, dat haar hoofdkwartier heeft in Stockholm, Zweden, aan het adres (11541) Hangövägen 20 en geregistreerd is in het Zweedse handelsregister onder nummer 556626-7893. De beslissingen met betrekking tot de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens worden genomen door Parkmobile Benelux B.V., die daarom verwerkingsverantwoordelijke is. Sommige persoonsgegevens worden uitgewisseld met of verwerkt door gelieerde bedrijven, waaronder EasyPark AB. Bijvoorbeeld, EasyPark AB en Parkmobile Benelux B.V. zijn gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking die wordt uitgevoerd in verband met de integratie van de Parkmobile diensten in de EasyPark diensten, zoals hierboven omschreven.

In bepaalde specifieke gevallen verwerken we ook gegevens ten behoeve van derde partijen, zoals gemeentes, zoals in het kader van de handhaving en parkeervergunningen.