EasyPark Privacybeleid

December 2023 

1. Inleiding

De EasyPark-groep is in verschillende landen actief. In dit privacybeleid (het “Privacybeleid”) verwijzen de termen “EasyPark”, “wij” en “ons” naar de lokale groepsmaatschappij EasyPark B.V., gevestigd te Herikerbergweg 102, 1101 CM, Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34202913, die de parkeer- en aanverwante diensten van EasyPark levert, met inbegrip van abonnementen en pay-per-use diensten die worden aangeboden onder het merk ‘EasyPark’ (de “Diensten”). EasyPark treedt samen met haar moedervennootschap EasyPark AB, gevestigd in Zweden, op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met bijvoorbeeld de levering, de ontwikkeling en het onderhoud van Diensten, marketingcommunicatie en klantenservicekwesties.

Als onderdeel van de regeling tussen EasyPark en EasyPark AB, is EasyPark er verantwoordelijk voor dat u de gelegenheid krijgt deze informatie over de verwerking van persoonsgegevens te lezen. Indien u vragen heeft met betrekking tot de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid of dit Privacybeleid dan kunt u contact opnemen met EasyPark via de contactgegevens die hieronder in artikel 10 zijn opgenomen. Zie artikel 5.3 hieronder voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens binnen de EasyPark-groep.

In dit Privacybeleid leggen wij uit welke categorieën persoonsgegevens EasyPark verzamelt, waarom EasyPark deze gegevens verzamelt en waarvoor EasyPark de persoonsgegevens gebruikt in verband met de Diensten, de mobiele applicatie van EasyPark (de “Applicatie”) of de website van EasyPark (de “Website”). Dit doen wij zodat u uw rechten kunt uitoefenen.

EasyPark verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om een specifiek persoon (een natuurlijk persoon) te identificeren.

EasyPark levert de Diensten aan zowel consumenten (B2C) als zakelijke klanten van wie de werknemers gebruikers zijn van de Diensten (B2B). Dit Privacybeleid is op beide soorten klanten van toepassing.

2. Bronnen van persoonsgegevens

2.1 Van u verzamelde persoonsgegevens

2.1 Van u verzamelde persoonsgegevens

De persoonsgegevens die verwerkt kunnen worden bestaan voornamelijk uit gegevens die u direct of indirect aan EasyPark verstrekt. EasyPark verzamelt bijvoorbeeld uw persoonsgegevens wanneer u:

• een account aanvraagt bij EasyPark;

• de Diensten, de Applicatie en de Website gebruikt; en

• contact opneemt met EasyPark.

2.2 Van informatiedienstverleners verzamelde persoonsgegevens

Als u een aanvraag indient om per factuur of automatische incasso te betalen, verzamelen wij een persoonlijk/kredietrapport van handelsinformatiebureaus.

2.3 Van handelsinformatiebureaus verzamelde persoonsgegevens

Als u een aanvraag indient om per factuur of automatische incasso te betalen, verzamelen wij een persoonlijk/kredietrapport van handelsinformatiebureaus.

2.4 Van overgenomen bedrijven verzamelde persoonsgegevens

Wanneer EasyPark bedrijven overneemt, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt in verband met de overdracht en migratie van de klantenbestanden van de overgenomen bedrijven naar de EasyPark-groep, zulks met het oog op de integratie van de overgenomen bedrijven in de EasyPark-groep, op basis van ons gerechtvaardigd belang om nieuwe bedrijven te verkrijgen en te integreren in de EasyPark-groep.

3 Doeleinden en wettelijke grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

EasyPark verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende wettelijke grondslagen. In de onderstaande tabellen vindt u ook informatie over welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken en de bewaartermijnen.

3.1 Verlenen van Diensten

EasyPark verwerkt uw persoonsgegevens om de Diensten te kunnen leveren.

3.2 Marketingcommunicatie en aanbiedingen

EasyPark verwerkt uw persoonsgegevens om met u te communiceren over de Diensten en om u aanbiedingen te sturen met betrekking tot de producten en diensten van EasyPark. Op grond van de Telecommunicatiewet kunnen wij onze bestaande klanten elektronische marketing van onze eigen soortgelijke producten en diensten toesturen op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het promoten van ons bedrijf.

In het geval dat EasyPark een samenwerking of partnerschap aangaat waarbij marketing met betrekking tot een dergelijke samenwerking of partnerschap met derden aan u wordt gestuurd, zullen wij vooraf uw toestemming vragen voor dergelijke marketing.

U hebt het recht om u op elk moment af te melden voor onze mailinglijst door de instructies in de e-mailberichten te volgen. Als u niet langer pushberichten in de Applicatie wenst te ontvangen, kunt u uw instellingen rechtstreeks in de Applicatie wijzigen. U hebt het recht u af te melden voor sms-berichten door de instructies in de sms-berichten te volgen.

EasyPark draagt ervoor zorg dat direct op u gerichte marketing voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving, gedragscodes en ethische richtlijnen voor marketing. EasyPark stuurt u alleen marketingcommunicatie binnen 18 maanden na uw laatste parkeertransactie of zolang u een actief abonnement hebt, voor zover u zich niet eerder voor dergelijke communicatie hebt afgemeld. Als u accounts hebt op sociale media, kunt u daar marketing van EasyPark zien.

EasyPark kan socialemediaplugins gebruiken op de Website om haar communicatiekanalen te promoten. EasyPark is een gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke met de betreffende derde partij voor zover de plugins inhoud opvragen bij de derde partij en persoonsgegevens doorgeven aan de derde partij. U hebt toegang tot deze socialemediadiensten via de bijbehorende pictogrammen op de Website. Wanneer u de websites van deze derde partijen bezoekt en de Website van EasyPark verlaat, zijn de betreffende derde partijen verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die op die websites plaatsvindt.

3.3 Uitvoeren van enquêtes

EasyPark verwerkt uw persoonsgegevens om enquêtes uit te voeren met betrekking tot EasyPark, de Applicatie en de Diensten, bijvoorbeeld door te vragen om feedback en beoordelingen via de Applicatie, per sms of per e-mail. Let op dat u geen persoonsgegevens deelt wanneer u uw feedback in open tekstvelden schrijft. Als dit onvermijdelijk is, deel dan niet meer persoonsgegevens dan nodig is voor de feedback die u wilt geven.

3.4 Opvolging en evaluatie

EasyPark verwerkt uw persoonsgegevens om verschillende verslagen en statistieken op te stellen voor de opvolging en evaluatie van de Diensten en onze interacties met u.

3.5 Afhandeling van verzoeken en klantenservicekwesties

EasyPark verwerkt persoonsgegevens om uw verzoeken in verschillende kanalen af te handelen, bijvoorbeeld wanneer u contact opneemt met onze klantenservice.

3.6 Opnemen van telefoongesprekken

EasyPark verwerkt persoonsgegevens in verband met het opnemen van telefoongesprekken voor kwaliteits- en educatieve doeleinden, en voor uw en onze veiligheid, wanneer u telefonisch contact opneemt met de klantenservice van EasyPark.

3.7 Naleving van wettelijke verplichtingen

EasyPark verwerkt persoonsgegevens om aan voor EasyPark relevante wettelijke verplichtingen te voldoen, bijv. boekhoudverplichtingen.

3.8 Instelling, uitoefening en onderbouwing van rechtsvorderingen

EasyPark verwerkt persoonsgegevens om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen en te onderbouwen, bijvoorbeeld in verband met een geschil of gerechtelijke procedure.

3.9 Onderhoud, bescherming en ontwikkeling van de Diensten

EasyPark verwerkt persoonsgegevens om de Diensten, de Applicatie en de Website te onderhouden, te beschermen en te ontwikkelen, bijvoorbeeld om onze Diensten te loggen, te ontwikkelen, te testen en te verbeteren.

4 Beveiliging

EasyPark neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens zeer serieus. EasyPark neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging of vernietiging. De toegang tot gegevens wordt op verschillende manieren beperkt (bijvoorbeeld door gebruik van gebruikersautorisatie en wachtwoorden die alleen worden toegekend aan werknemers die toegang tot dergelijke gegevens moeten hebben om hun werk te kunnen uitvoeren). Andere beveiligingsmaatregelen zijn encryptie, firewalls en fysieke beperkingen en restricties bij de toegang tot gebouwen en bestanden.

5 Ontvangers van persoonsgegevens

EasyPark deelt verzamelde persoonsgegevens met de volgende ontvangers voor de volgende doeleinden. De ontvanger is de verwerkingsverantwoordelijke voor zijn eigen verwerking van de door ons met hem gedeelde persoonsgegevens, tenzij hieronder anders vermeld.

5.1 Parkeerexploitanten

Wij delen gegevens met parkeerexploitanten om de Diensten te kunnen verlenen, maar ook om hen in staat te stellen handhavingscontroles uit te voeren op lopende parkeersessies en parkeeracties in hun gebied te verifiëren. De parkeerexploitant kan ook geanonimiseerde locatiegegevens verwerken voor statistische doeleinden.

5.2 Ontvangers van betalingen en betaaldienstverleners

Bij betaling op factuurbasis of op basis van automatische incasso, worden persoonsgegevens gedeeld met verleners van betaaldiensten om te voldoen aan onze verplichtingen jegens u overeenkomstig de voorwaarden van de Diensten met facturering of automatische incasso als betaalmethode. In sommige gevallen delen wij ook persoonsgegevens met incassobureaus voor het innen van vorderingen en dienstverleners die voorafgaande risico- en transactiechecks uitvoeren (waaronder Riverty, voor meer informatie over de gegevensverwerking van Riverty in verband met de automatische incasso-betalingsmethode, gerelateerde voorafgaande risico-en transactiechecks en het innen van vorderingen, klik hier).

Bij betaling via een leasemaatschappij worden persoonsgegevens en gegevens over uw parkeergedrag gedeeld met de leasemaatschappij om de betaling met betrekking tot uw bij de leasemaatschappij geleasede auto uit te voeren.

Bij betaling via bijvoorbeeld een betaalpas of digitale betaalmethode (zoals ApplePay of MobilePay), delen wij alleen het factuurnummer en het bedrag om de betaling af te ronden.

5.3 EasyPark-groepsmaatschappijen 

Het technische platform van EasyPark wordt geleverd door groepsmaatschappijen in Zweden die persoonsgegevens verwerken zodat EasyPark de Diensten aan u kan leveren.

Alle groepsmaatschappijen zijn een interne overeenkomst inzake gegevensbescherming aangegaan met als doel uw persoonsgegevens te beschermen wanneer deze binnen de EasyPark-groep worden doorgegeven.

5.4 Dienstverleners

Om het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens te bereiken, kan EasyPark persoonsgegevens delen met dienstverleners. Deze dienstverleners verlenen onder meer de volgende diensten aan EasyPark: informatiediensten, telefoondiensten (PSMS), ondersteuningsdiensten en IT-diensten, zoals marketing, ondersteuning, operatie, verbetering, ontwikkeling en diensten voor het afhandelen van mailings en produceren van kaarten. Deze dienstverleners mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met de uitdrukkelijke instructies van EasyPark en mogen uw gegevens niet voor hun eigen doeleinden gebruiken. Zij zijn ook verplicht om uw gegevens te beschermen in overeenstemming met de wet en overeenkomsten.

5.5 Andere ontvangers

Naast de hierboven genoemde ontvangers kan EasyPark, indien nodig, uw persoonsgegevens delen met de volgende ontvangers:

6 Waar worden mijn persoonsgegevens opgeslagen?

Voor zover EasyPark uw persoonsgegevens verwerkt, worden de gegevens opgeslagen op servers binnen de EU. Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan derden die gevestigd zijn of anderszins persoonsgegevens verwerken buiten de Europese Unie/Europese Economische Ruimte (“EU/EER”) wanneer onze dienstverleners buiten de EU/EER zijn gevestigd. In dergelijke gevallen zullen wij ervoor zorgen dat de doorgifte in overeenstemming is met de toepasselijke

wetgeving inzake gegevensbescherming, waarbij ook passende waarborgen worden getroffen, zoals de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie en indien nodig aanvullende maatregelen. U hebt het recht om informatie te vragen over doorgiften buiten de EU/EER en om een kopie te vragen van de waarborgen die door EasyPark zijn getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Neem hiervoor contact met ons op via de contactgegevens die onderaan dit Privacybeleid zijn vermeld.

7 Cookies

EasyPark gebruikt cookies om de Diensten te optimaliseren, om statistische evaluaties uit te voeren, en voor analyses en marketing. Een cookie is een tekstbestand dat wordt opgeslagen op bijvoorbeeld uw computer of mobiele apparaat en waarmee uw computer of mobiele telefoon kan worden geïdentificeerd. Cookies helpen EasyPark om bijvoorbeeld de Applicatie en de Website aan te passen op basis van uw verzoeken als gebruiker van de Diensten van EasyPark en de Website. Zie voor meer informatie ons Cookiebeleid op de Website.

8 Uw rechten

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Om uw rechten uit te oefenen kunt u contact opnemen met de klantenservice van EasyPark. Zie hiervoor de contactgegevens hieronder.

8.1 Recht van inzage

U hebt het recht om ons te vragen te bevestigen of wij persoonsgegevens verwerken die op u betrekking hebben en om inzage te vragen in de op u betrekking hebbende persoonsgegevens die wij verwerken. Sommige gegevens die wij over u opslaan zijn beschikbaar door in te loggen op uw persoonlijke account in de Applicatie of op de Website. U kunt een kopie van uw gegevens opvragen via onze klantenservice.

8.2 Recht op rectificatie

Indien uw persoonsgegevens die door EasyPark worden verwerkt onjuist of onvolledig zijn, hebt u het recht om EasyPark te verzoeken de persoonsgegevens te corrigeren. U kunt sommige persoonsgegevens corrigeren door in te loggen op uw persoonlijke account in de Applicatie of op de Website.

8.3 Recht om bezwaar te maken tegen direct marketing

U hebt het absolute recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door EasyPark voor direct marketing en u uit te schrijven voor toekomstige marketingcommunicatie. Neem hiervoor contact op met de klantenservice via de onderstaande contactgegevens.

8.4 Recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van ons gerechtvaardigd belang

U hebt het recht bezwaar te maken tegen verwerking op basis van ons gerechtvaardigd belang om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. Wij kunnen uw persoonsgegevens blijven verwerken, ook al hebt u bezwaar gemaakt tegen de verwerking, als wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben die zwaarder wegen dan uw privacybelang.

8.5 Recht op gegevenswissing (“het recht op vergetelheid”) 

Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen, bijvoorbeeld als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en EasyPark geen dwingende gerechtvaardigde gronden heeft om de gegevens te blijven verwerken. Dit geldt niet als wij bijvoorbeeld wettelijk verplicht zijn de gegevens op te slaan.

8.6 Recht op beperking van verwerking 

Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken. Indien u verzoekt om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens kan EasyPark mogelijk niet voldoen aan haar verplichtingen jegens u gedurende de periode dat een dergelijke beperking van kracht is.

8.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Ten slotte hebt u het recht om een kopie van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens in een gestructureerde vorm te ontvangen en, indien technisch mogelijk, de gegevens aan iemand anders over te dragen (gegevensoverdraagbaarheid). Het recht op gegevensoverdraagbaarheid omvat, in tegenstelling tot het recht op inzage, alleen gegevens die u zelf hebt verstrekt en die wij op basis van bepaalde wettelijke grondslagen verwerken, bijvoorbeeld op grond van de overeenkomst met u (de voorwaarden van de Diensten).

8.8 Intrekken van toestemming

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht uw toestemming op elk moment in te trekken. Neem hiervoor contact op met ons op via onderstaande contactgegevens. Wij wijzen erop dat het intrekken van uw toestemming niet van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking op grond van toestemming voorafgaand aan de intrekking daarvan.

8.9 Klachten

Indien u klachten hebt over de verwerking van persoonsgegevens door EasyPark, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen, zodat wij hiernaar kunnen kijken. U hebt ook het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. De toezichthouder in Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens hier vinden: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

9 Wijzigingen in het Privacybeleid van EasyPark 

EasyPark kan haar Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Indien er wijzigingen worden aangebracht in het Privacybeleid van EasyPark die een wijziging inhouden van de wijze waarop EasyPark uw persoonsgegevens verwerkt, bijvoorbeeld het verzamelen van aanvullende persoonsgegevens voor de vermelde doeleinden of het verwerken van gegevens voor nieuwe doeleinden, zal EasyPark u van dergelijke wijzigingen op de hoogte stellen via bijvoorbeeld de Website, de Applicatie of per e-mail. EasyPark raadt u aan regelmatig het Privacybeleid van EasyPark door te lezen voor de meest recente informatie over hoe EasyPark uw persoonsgegevens verwerkt.

10 Contactgegevens

Indien u vragen of opmerkingen hebt over het Privacybeleid van EasyPark kunt u contact opnemen met de klantenservice van EasyPark via klantenservice@easypark.net

Telefoonnummer: +31(0)85-0657180

E-mailadres van de functionaris gegevensbescherming: dpo@easypark.net

Wanneer u contact met ons opneemt om uw rechten uit te oefenen, vermeld dan uw volledige naam en de contactgegevens waarmee wij u kunnen bereiken. Het is mogelijk dat wij uw identiteit moeten verifiëren voordat wij uw verzoek in behandeling nemen.